İletişim Hattı +90 533 337 63 59
İdari Durum

İdari Durum ve Yönetim Şekli

Çavdar Köyü kalkındırma ve Sosyal Dayanışma Derneği iki kademeli bir teşkilattan oluşmaktadır; GENEL MERKEZ
ŞUBELER
Genel Merkez teşkilatı ise aşağıdaki organlardan oluşmaktadır;

 • Genel Kurul

 • Yönetim Kurulu

 • Denetleme Kurulu

Genel kurul en yüksek karar organıdır, ve her yıl Nisan ayında Yönetim kurulunun belirttiği ve ilan ettiği yer ve tarihte olağan toplantısını yapar.Denetleme kurullarının gerekli gördüğü hallerde veya üyelerin 1/5’nin yazılı isteğini yönetim kuruluna bildirmesi üzerine olağan üstü toplanır.

Genel kurul dernek merkezi olan Ankara’da toplanır. Genel kurul, dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakki bulunan üyelerin yarısından bir fazlasının katılmasıyla toplanır.

Genel Kurulun Görev ve Yetkileri

 • Dernek organlarının seçilmesi

 • Dernek tüzüğünün değiştirilmesi

 • Yönetim ve denetleme kurulu raporlarının görüşülmesi, yönetim kurulunun ibra edilmesi

 • Yönetim kurulunca hazırlanan bütçenin görüşülüp aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi

 • Dernek için gerekli taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların üye olması veya ayrılması

 • Derneğin fesh edilmesi

 • Mevzuatta ve dernek tüzüğünde yapılması belirtilen diğer görevlerin yerine getirilmesi

Yönetim kurulu 7 asil ve 5 yedek üyeden az olmamak üzere Genel Kurulca gizli oy ve açık sayımla yapılır.Asil üyeliklerimden boşalma olduğu takdirde yedek üyelerin göreve çagirilmasi zorunludur.

Yönetim Kurulunun Görevleri

 • Derneği temsil etmek veya bu hususta kendi üyelerinden bir veya birkaçına yetki vermek

 • Dernek şubelerinin açılmasını kararlaştırmak ve şube kurucularından yetki vermek

 • Derneğin gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak genel kurula sunmak

 • Türk vatandaşı olmayanların dernek üyeliğine kabulü halinde bunları on gün içerisinde mahallin en büyük mülki amirine bildirmek

 • Dernek tüzüğünün ve mevzuatın kendisine verdiği diğer isleri yapmak ve yetkileri kullanmak

Genel kurulda seçilen yönetim kurulunun asil üyeleri kendi aralarında

 • Genel Başkan

 • Genel Başkan Yardımcısı

 • Genel Sekreter

 • Genel Muhasip

 • Sorumlu Veznedar

 • Yönetim Kurulu üyesi

 • Yönetim kurulu üyesi seçmek suretiyle görev dağılımı yaparlar.

 • Yönetim kurulu ayda en az bir defa toplanır ve çoğunlukla karar verilir.Üç toplantıya üst üste gelmeyen üyeler istifa etmiş sayılır, yerlerin yedekleri atanır.

Derneğimiz Menü

Çavdar Köyü Derneği Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metnine buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz. Devam etmeniz halinde, kabul etmiş olursunuz.

Tamam
Whatsapp ile İletişime Geç